بی قراری

نگاشت های ذهنی پر دغدغه!!!

بی قراری

نگاشت های ذهنی پر دغدغه!!!

هیچ اگر سایه پذیرد،منم آن سایه هیچ...

۱ مطلب در شهریور ۱۳۹۷ ثبت شده است
مادامی که ما نتوانیم در جمع های کوچک اسلامی مان با مدارا و بی حاشیه و سالم کار و فعالیت کنیم،دیگر چه توقعی می توان از مسئولینِ جامعه داشت؟


خسته ام از خاله زنک بازی ها و دروغ ها و حساسیت های افراد...
  • مهدیه میرزایی