بی قراری

نگاشت های ذهنی پر دغدغه!!!

بی قراری

نگاشت های ذهنی پر دغدغه!!!

هیچ اگر سایه پذیرد،منم آن سایه هیچ...

۲ مطلب با موضوع «سیب نگاشت» ثبت شده است

کاغذهایم را پر کردم از حرف ها و برنامه ها و نگاه های "منطقی"

اما

دلتنگی خطشان زد...


گفتم ببینمش مگرم درد اشتیاق

ساکن شود،بدیدم و مشتاق تر شدم

#سعدی

  • مهدیه میرزایی
ن + ماندن = نماندن
ن گفتن هنر میخواهد!
  • مهدیه میرزایی