بی قراری

نگاشت های ذهنی پر دغدغه!!!

بی قراری

نگاشت های ذهنی پر دغدغه!!!

هیچ اگر سایه پذیرد،منم آن سایه هیچ...

۳ مطلب در ارديبهشت ۱۳۹۴ ثبت شده است

کاغذهایم را پر کردم از حرف ها و برنامه ها و نگاه های "منطقی"

اما

دلتنگی خطشان زد...


گفتم ببینمش مگرم درد اشتیاق

ساکن شود،بدیدم و مشتاق تر شدم

#سعدی

  • مهدیه میرزایی

 نوجوان بودم ک گفت

اگر میخواهی رشته جامعه شناسی راانتخاب کنی،باید از خدا بخواهی تمام درد های جامعه را ب تو بچشاند...

گفت جامعه شناسی ک نفسش از جای گرم بلند شود،ب جایی نمیرسد.نمیگویم تمام درد ها را لمس کرده ام...

اما ورودم ب این رشته همراه شد با تجربه هایی ک همیشه فکر میکردم فرسنگ ها با من فاصله دارند...


ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به...

  • مهدیه میرزایی

شنیده ای ک میگویند مادرها در وجود فرزندانشان ب دنبال آرزوهای دست نیافته شان میگردند؟

و این روزها 

تو تصویر روزهای آرمانی منی...


ببخش که

بلدی از راه دور محبت کنی،

و بلد نیستم...

رفیق شیک عدالتخواه من...


  • مهدیه میرزایی