بی قراری

نگاشت های ذهنی پر دغدغه!!!

بی قراری

نگاشت های ذهنی پر دغدغه!!!

هیچ اگر سایه پذیرد،منم آن سایه هیچ...

۱ مطلب در ارديبهشت ۱۳۹۵ ثبت شده است

شده است درمانده از همه جاباشی؟
هیچ کسی نتواند آرامت کند
گریه های بی امان چند ساعته حتی
هیچ مداحی و مناجاتی،هیچ روضه و سخنرانی
هیچ دست و نوازشی...

شما جای من
اگر کسی ک میخواهد آرامتان کند،آرام آرام برایتان از حرم بگوید
رویای زیارت...
اگر دست خیالتان را بگیرد و ببرد تا نفس های ممتد و بی امان جلوی گنبد
چ میکنید؟
باور کنید یادتان میرود ک هستید،چ برسد ب آنکه بدانید دلی دارید.

مولاجان!
تصور زیارتتان حالمان را خوب میکند 
زیارتتان با ما چ خواهد کرد؟


  • مهدیه میرزایی