بی قراری

نگاشت های ذهنی پر دغدغه!!!

بی قراری

نگاشت های ذهنی پر دغدغه!!!

هیچ اگر سایه پذیرد،منم آن سایه هیچ...

۱ مطلب با موضوع «شعر نگاشت» ثبت شده است


خسته برگشتم ز جنگ و شادمان از فتح شهر

شهر اما بسته بود دروازه اش را روی من

زندگی پیچ و خمش تفسیر یک لبخند بود

امشب اما رسم کرد اخمی فقط بر روی من

  • مهدیه میرزایی